ПРОТОПР. АНГЕЛОС АНГЕЛАКОПУЛОС ИСКАЖЕНИЕ ЭККЛЕСИОЛОГИИ, КОТОРОЕ ПОВЛЕК ЗА СОБОЙ КРИТСКИЙ ЛЖЕ-СОБОР ΠΡΩΤΟΠΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΈΦΕΡΕ Η ΨΕΥΔΟΣΎΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ

Протопр. Ангелос Ангелакопулос

 

ИСКАЖЕНИЕ ЭККЛЕСИОЛОГИИ, КОТОРОЕ ПОВЛЕК ЗА СОБОЙ КРИТСКИЙ ЛЖЕ-СОБОР

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η εκκλησιολογική αλλοίωση που επέφερε η ψευδοσύνοδος της Κρήτης

Описание: Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Пирей, 14.07.2017

Протопресвитер Ангелос Ангелакопулос, настоятель храма святой муч. Параскевы, Неа Каллиполи, Пирейская Митрополия

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΕΣНесколько недель тому назад исполнился год с созыва Критского лже-собора, который, по сути, не был ни «Святым», ни «Великим», ни «Собором», но представлял собой проходившее в формате «Вселенского Собора» расширенное собрание десяти из четырнадцати Предстоятелей Поместных Православных Церквей со своими свитами. Уже только отсутствие четырех патриархатов – Антиохии, России, Болгарии и Грузии, представляющих почти три четверти православных, должно было стать достаточной причиной для того, чтобы отложить его созыв до тех пор, пока не будет достигнуто согласие и единство. Мы выражаем нашу величайшую тревогу, озабоченность и наше категорическое несогласие с данным собором в связи со следующими фактами:

  1. Антиканонические молитвы

При открытии этого лже-собора имели место совместные молитвы с представителями других религий, запрещенные священными канонами. Известный экуменист, Преосвященнейший Митрополит Пергамский Иоанн (Зизюлас) в воскресенье Пятидесятницы 2016 г. отслужил Божественную литургию в присутствии папистов, протестантов и монофизитов[1].

 

 

  1. Подготовка

Впервые в истории соборов подготовка к созыву собора продлилась так долго, девяносто три года! Это указывает на то, что не было «основательной причины» или «чрезвычайной необходимости» для созыва этого лже-собора, но преследовались иные церковно-политические цели. При наличии «чрезвычайной необходимости» в проведении собора, как всегда происходило в соборной традиции при появлении какой-либо ереси, какого-либо раскола или другого отклонения от веры, следовало бы отреагировать на это сразу: в течение нескольких месяцев или ближайших нескольких лет.

  1. Тематика

То же самое можно сказать и о тематике лже-собора. Из шести тем, вынесенных на повестку дня, только две нуждались в срочном обсуждении: вопрос диаспоры и вопрос об отношениях Православной Церкви с остальным христианским миром. Остальные четыре вопроса, такие как миссия Православной Церкви в современном мире, пост, препятствия к вступлению в брак, не нуждаются в особом обсуждении и могут быть решены на основании Священного Писания, а также святоотеческого и соборного Предания. Вопрос о диаспоре должен был быть урегулирован путем создания Автокефальных Церквей. Ни в коем случае не должно продолжаться такое антиканоническое и антицерковное явление, как наличие нескольких епископов в одной епархии, и не должна распространяться практика епископских собраний, которая является недостаточной и представляет собой лишь половинчатую меру. Вопрос об автономии показал стремление церковных вождей к первенству. Без сомнения, этот вопрос мог бы быть улажен после заключения соответствующих соглашений (ради соблюдения формальностей) и, при этом, без особой срочности.

  1. Участие епископов

Еще одним позорным пятном в истории этого собора был отказ от созыва и деятельного участия всех епископов всех Поместных Православных Церквей, как это происходило на всех Вселенских Соборах. Этот нетрадиционный способ проведения собора лишил возможности некоторых епископов, придерживающихся традиции, выразить свое несогласие с решениями лже-собора, которые шли вразрез со Священным Преданием. Также это воспрепятствовало некоторым Поместным Церквам, имеющим большее количество епископов, воспользоваться большим влиянием при принятии решений. Однако такое уравнивание было произведено из корыстных, человеческих соображений, чуждых святоотеческим критериям, а также православной экклесиологии, согласно которой епископ каждой епархии, даже самой малочисленной, является вместе со своей паствой живой частицей Вселенской Церкви. Его отсутствие не только травмирует всю целостность Тела Христова, но и лишает ряда епископов возможности выразить сознание полноты церковной, чего, скорее всего, и боялись все ответственные за подготовку и созыв этого собора. Не может быть оправдано никакими критериями, ни пастырскими, ни экклезиологическими, участие в соборе всего двадцати четырех епископов от каждой Поместной Православной Церкви. Это не только нарушило равенство епископов, но и поднимает вопрос о том, на основании каких критериев происходил отбор епископов, которые участвовали в соборе. Может быть, епископы, которые не участвовали в соборе и которые составляют подавляющее большинство в большей части Автокефальных Церквей, не несут такой же епископской ответственности за свою паству и имеют меньшее значение, чем епископы, участвовавшие в соборе? Кому были известны, и кто ознакомил лже-собор с мыслями, мнениями и требованиями их паствы? Интересно узнать, по каким критериям происходил отбор 24 епископов от каждой Поместной Церкви? К сожалению, предпочтение было отдано тем, кто отличается своей экуменической деятельностью и угоден своему Предстоятелю. И, конечно же, были проигнорированы не согласные, придерживающиеся святоотеческой традиции и анти-экуменистические голоса большинства епископов. Также следует отметить тот факт, что в предыдущих Православных Соборах, кроме епископов, принимали участие и представители духовенства других, меньших по церковной иерархии званий и чинов, такие как игумены, архимандриты, иереи, монахи, а также простые верующие. Не будет преувеличением назвать состоявшийся на Крите лже-собор «Всеправославным Собором без православных». В конечном итоге, из 800 православных епископов (приблизительно столько епископов насчитывается во всем мире) в лже-соборе приняло участие только 156, около 30 из которых подписали не все документы.

  1. Голосование

Совершенно не характерной для Православной традиции и поэтому неприемлемой была позиция Критского собора, что каждая Церковь имеет только один голос. Правильно, чтобы правом голоса обладал каждый епископ, а не каждая Поместная Церковь. Кроме того, следует отметить, что принцип единогласия тоже выходит за рамки [святоотеческой] Традиции. Традиционная тактика принятия решения на Соборе  это канонический принцип, который гласит: «Да превозмогает мнение большего числа избирающих», который действует только в дисциплинарных, а не в догматических вопросах. Даже те отдельные епископы, которые участвовали в Соборе, не имели права голоса, за исключением Предстоятелей, которые действовали в качестве некоего «коллективного папы». Наиболее важные документы этого лже-собора, а особенно экуменический документ «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», подписали не все: в некоторых делегациях его не подписало большинство или достаточно большое количество епископов. Однако для того, чтобы считалось, будто документ был подписан всеми, было достаточно подписи только одного Предстоятеля, выступающего в роли «папы». Чего только стоят неприемлемые действия архиепископа Кипрского Хризостома, который поставил свою подпись вместо епископов, не подписавших этот документ![2]

  1. Участие инославных наблюдателей

Другим позорным пятном было присутствие в качестве «наблюдателей» еретиков: папистов, протестантов, антихалкидонских монофизитов, то есть еретиков, осужденных церковным сознанием, святыми отцами и Вселенскими Соборами, которых экуменист-патриарх Варфоломей с самого начала лже-собора называл «преосвященнейшими» и «святейшими», таким образом признавая их священство и статус «Церкви» у тех еретических сообществ, к которым они принадлежат. Никогда еще за двухтысячелетнюю историю жизни Церкви на Поместных или Вселенских Соборах не присутствовали «наблюдатели». Статус «наблюдателя» появился только на I-м и II-м Ватиканском Соборе. Очевидно, что Критский лже-собор копирует обычаи, методы и модели папистов.

В истории Церкви еретиков приглашали на Соборы, но они присутствовали там не в качестве «наблюдателей», а в качестве обвиняемых, чтобы дать ответ о своем учении или выразить раскаяние. Если же они настаивали на своих ошибках и пребывали в заблуждении, то их отлучали от Церкви, анафематствовали и немедленно изгоняли с Собора, и они не участвовали в его дальнейшей работе. Присутствие на лже-соборе в качестве «наблюдателей» представителей еретических сообществ, которые были осуждены святыми отцами и Вселенскими Соборами, узаконило их заблуждения и ересь, а, следовательно, упразднило и сам лже-собор. Собор, который не делает различия «между скверным и святым»[3], Православием и ересью, истиной Христовой и демоническим заблуждением, узаконивая ересь на уровне экклесиологии, не может быть по-настоящему Православным Собором − это разбойничий лже-собор. Кроме того, присутствие в качестве «наблюдателей» представителей еретических сообществ имело серьезнейшие и весьма разрушительные пастырские последствия. Оно вызвало у наших верующих смешение понятий и ввело в их сознание теософский подход «вместе и по-разному» (это означает, что сущность и содержание веры якобы не имеет никакого значения). Вместо того, чтобы укрепить единство нашей Церкви, Критский лже-собор сделал его более шатким, предоставляя серьезнейшие аргументы в пользу создания или укрепления расколов[4].

  1. Экуменизм

Наиболее волнительным и серьезным был тот факт, что, как показало внимательное изучение документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром»[5], организаторы лже-собора преследовали цель с помощью соборного всеправославного решения узаконить и утвердить, придать официальный статус и укрепить всеересь синкретического межхристианского и межрелигиозного экуменизма в качестве официальной линии Православной Церкви. Это значит, что они приступили к признанию крещения («крещальное богословие») и церковного статуса еретиков – папистов, протестантов и монофизитов, к принятию протестантской «теории ветвей», расширенной экклесиологии II Ватиканского лже-собора о полной и ущербной церковности, а также экуменической экклезиологической модели «церквей-сестер», которая была построена в последние десятилетия и которой был придан официальный статус в результате Богословского Диалога с папистами в Баламанде, Ливан (1993). Подписавшиеся под данным документом православные экуменисты признали папизм как Церковь, обладающую благодатью, таинствами и апостольским преемством. Таким образом, прошедший лже-собор идет в разрез и противостоит Православной традиции, насчитывающей 19 веков, на протяжении которых все православные патриархи и все расширенные Соборы, проходившие в Константинополе, четко и ясно называли папизм и протестантизм ересями, а их последователей – еретиками. И хотя все эти вопросы следовало без промедления вынести на обсуждение и принять соборное решение об осуждении этих ересей, Предстоятели Церквей не сочли это нужным. Принятию вышеназванных еретических, экуменических, нечестивых учений и заблуждений экуменистами способствовал также и тот факт, что за последние годы сами экуменисты своими действиями предали, исказили и перечеркнули Вселенский характер «Святого и Великого Собора», который первоначально был запланирован в статусе Вселенского, несмотря на то, что он был назван Всеправославным, Святым и Великим.

  1. Что должен был сделать Собор?

Таким образом, если бы лже-собор, состоявшийся на Крите, действительно хотел быть Православным Собором, то он должен был принять следующие четыре важные решения:

1) признать Вселенскими два Собора девятого и четырнадцатого века, которые считаются таковыми всеми православными. А именно: признать Восьмым Вселенским Собор 879 года, состоявшийся при свт. Фотие Великом, и Девятым Вселенским Собор 1351 года, состоявшийся при свт. Григории Паламе, ибо эти Соборы прежде всего осудили как ересь: первый  Filioque и примат Папы Римского, а второй  ересь о «тварной благодати» (а, следовательно, и сам папизм в качестве ереси).

Несмотря на то, что в Окружном послании лже-собора[6] упоминаются обладающие «вселенским авторитетом» великие Соборы (879), созванные при свт. Фотии Великом и при свт. Григории Паламе (1351), а также последующие соборы, которые опровергли решения разбойного Ферраро-Флорентийского Собора и публично осудили протестантские верования, до сих пор не произошло их признания в качестве вселенских. В частности, пишется: «Соборная деятельность непрерывно продолжается в истории в последующих соборах, обладающих вселенским авторитетом, среди которых были следующие: Великий Собор (879—880), созванный при Великом Фотии, Патриархе Константинопольском; созванные при святом Григории Паламе Великие Соборы (1341, 1351, 1368 гг.), посредством которых была утверждена истина веры, касающаяся прежде всего исхождения Святого Духа и причастия человека нетварным божественным энергиям; затем Святые и Великие Константинопольские Соборы — 1484 года, опровергший униатский Флорентийский Собор, 1438—1439 и 1638, 1642, 1672, 1691 годов, опровергшие протестантские верования, а также Собор 1872 года, осудивший этнофилетизм как экклезиологическую ересь».

2) избрать, рукоположить и совершить интронизацию нового Православного Папы Римского в существовавшем ранее и пользовавшемся всемирной известностью Римском Патриархате; не признавать и свергнуть с престола нынешнего преступного руководителя Патриархата Запада и ересиарха Франциска. Таким образом, были бы решены вопросы папизма, унии и протестантизма.

3) создать Автокефальные Церкви и тем самым решить вопрос с Диаспорой, а также

4) следовать по святоотеческому пути: проповеди Евангелия по всей Вселенной; разработать с этой целью цифровую платформу для Православного свидетельства на 100 языках. Таким образом, всемирная проповедь Слова Божия и святоотеческих писаний обезоружила бы все ереси, прославляла имя Божие и оберегала человека.

Созыв этого лже-собора можно было бы считать оправданным только по следующим причинам:

1) осуждение синкретической всеереси экуменизма, как назвал ее святой Иустин Попович;

2) осуждение присутствия и участия Поместных Православных Церквей в так называемом «Всемирном Совете Церквей» (ВСЦ), т.е. ересей, и

3) осуждение пост-патристической и антипатристической «новой экклесиологии», которая отвергает харизматические, догматические и канонические границы Церкви.

9. Неприемлемые документы

Окончательные официальные документы лже-собора в их нынешнем виде содержат серьезные неясности и противоречия. Например, там пишется, что Православная Церковь является «Единой, Святой Соборной и Апостольской Церковью», но в то же время упоминаются и «другие церкви», причем термин «Церковь» совершенно неканонично и неприемлемо используется по отношению к еретикам и инославным, что особенно недопустимо в документе Всеправославного собора. Указанные неясности в документах могут быть с легкостью истолкованы в духе концепций иезуитского богослова Карла Ранера (Karl Rahner), идеологического наставника II Ватиканского лже-собора, и Ива Конгара (Yves Congar). Некоторые их концепции перенял и использовал известный экуменист и идейный вдохновитель лже-собора Преосвященнейший Митрополит Пергамский Иоанн (Зизюлас), например, «теорию неполных церквей», согласно которой одни церкви находятся ближе, а другие – дальше от полной Церкви. Согласно определениям II Ватиканского лже-собора, папизм – это «полная» Церковь, а другие церкви (включая Православную) являются «неполными». Согласно определениям Критского лже-собора, полной Церковью является Православная Церковь, а другие (включая ереси папизма и протестантизма) – это неполные церкви. Однако такая концепция приводит нас к «ватиканизации» Православной Церкви, которую на соборном уровне ввел Вселенский Патриархат, являющийся лидером этого движения. Этот логический вывод проистекает, во-первых, из изучения богословских документов, касающихся этой новоявленной экклезиологии; во-вторых, из еретических «богословских» взглядов Преосв. Митрополита-старца Пергамского Иоанна (Зизюласа), и, в-третьих, из анализа экклезиологии II Ватиканского лже-собора[7].

Теории «Церквей-Сестер», «двух легких одной Церкви» (Православия и папизма), «теория ветвей», «пост-патристическое и пост-каноническое богословие», «крещальное богословие», теория о том, что Церковь включает в себя все конфессии, которые от нее откололись, принятие смешанных браков с инославными и т. д. выражают и олицетворяют новую, «пост-патристическую» или лучше «антипатристическую» экклезиологию.

Согласно теории «крещального богословия», крестившийся во имя Святой Троицы является членом Церкви, независимо от веры, догматов и конфессии, которой он принадлежит. Однако Святые Отцы никогда не признавали крещение еретиков и принимали их в Церковь по икономии только в том случае, если они соблюдали внешнюю форму таинства Крещения с тремя погружениями. Икономия никогда не может превратиться в правило или в догмат веры.

Документы лже-собора должны быть отвергнуты и составлены заново, в духе святоотеческой традиции и церковного Предания. Не достаточно созвать собор только для того, чтобы показать миру, что православные едины. Едины в чем? Объединение происходит только на основе Истины. Единство является плодом Святого Духа, как говорит нам Господь наш Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве: «Да будут едино, якоже Мы едино есма … святи их во истину Твоею … да и тии будут священи во истину»[8]. Единство Церкви состоит в целостном и неповрежденном сохранении учения о правой вере, которое нам передали Святые Апостолы и Святые Отцы, и поэтому отделены и оторваны от Церкви все те, кто мыслит иначе, чем Отцы Церкви, как говорит нам святой Феодор Студит. Христос назвал Свою Церковь «Кафолической», потому что только Она сохраняет истину и исповедание веры, без которой никто не может спастись.

Необходимо понять следующее: несмотря на то, что не изменились такие установления Церкви, как пост, монашеский чин и богослужебный устав, удар был нанесен в самое болезненное место – было искажено и извращено определение Церкви. Документ лже-собора под названием «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» − это документ преимущественно догматического характера, однако по сути он не православный, поскольку он позволяет делать совершенно ошибочные толкования, укрепляющие концепции инославных, а это означает отступление от богооткровенной истины Господа нашего Иисуса Христа.

10. Неприемлемые высказывания Предстоятелей

Экуменически настроенный Патриарх Александрийский Феодор в своем выступлении на лже-соборе попросил «побеспокоиться не только о богословских анализах, но остановиться и на более существенных вопросах». После многих богословских дискуссий во время дневной сессии, в частности, он сказал, что «архиереям, занимающимся миссионерской деятельностью, по прибытии на место своего служения придется решать социальные проблемы. Когда мы вернемся в Америку, в Албанию, в Сербию, в Африку, то что мы скажем нашей пастве? Будем рассказывать им об определении «личности» и «человека»? Наше паства ожидает услышать о сегодняшних социальных проблемах: чтобы мы поговорили с ними о любви Христовой и раздали по тарелке еды»[9].

Другой сторонник экуменизма, Архиепископ Албанский Анастасий, предложил на Крите осудить «антиэкуменизм» как ересь и сказал: «…Пусть Дух и сегодня дышит в Церкви, где хочет. Давайте не будем постоянно копировать прошлое…»[10]. Он также прямо заявил, что этот лже-собор не копирует прежние соборы, а является Собором нового типа. «Я считаю, – сказал он, – что стоит вспомнить о том, что Святой и Великий Собор не являются точной копией Вселенских Соборов и не проводится по аналогии с собраниями западных христианских традиций. Он адаптирован к условиям и возможностям XXI века и имеет свои особенности»[11].

И, наконец, экуменист-архиепископ Кипрский Хризостом, высказывая претензии архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму из-за того, что делегация Элладской Церкви сначала жестко отстаивала свою позицию по вопросу об использовании слова «Церковь» для инославных, сказал, что «Элладская Церковь не будет держать нас в качестве заложников».

11. Уния и Критский лже-собор

В своем официальном послании, адресованном главе украинских униатов Святославу (Шевчуку), Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил его «за поддержку Вселенского Патриархата в организации Критского собора»! Послание не было опубликовано Вселенской Патриархией. После получения послания униатами оно было передано в международные СМИ Религиозно-информационной службой Украины (РИСУ) 01.08.2016[12].

Патриарх Варфоломей написал: «Мы рады воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность за Ваше письмо и за Ваши братские молитвы за Святой и Великий Соборкоторый – по благодати Святого Духа и благодаря содействию наших братьев, Предстоятелей и иерархов Поместных Православных Церквей со всего мира, − начал свою работу 19-го июня и успешно завершился 26-го июня 2016 года в Православной Академии на о. Крит. Мы можем заверить вас, Ваше Блаженство, что наша приверженность диалогу с нашей Церковью-сестрой нашла величайшую поддержку со стороны Соборных Комиссий и официально упоминается в окончательном тексте Послания [Святого и Великого Собора]. По нашему мнению, это крайне важно для достоверного и объединяющего свидетельства о Евангелии в неспокойном мире нашего времени».

В мае 2016 года униатский лже-патриарх написал послание Патриарху Константинопольскому, в котором он выразил поддержку Критскому лже-собору. «Многие из иерархов, которые задумываются над проблемами, стоящими перед Православной Церковью, могут быть удивлены, узнав, что глава (униатской) церкви, которая часто упоминалась как величайшее препятствие для экуменического диалога, поддерживает Вас своими искренними молитвами и молится Богу, чтобы Он пребывал с Вами во время обсуждений, потому что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 19)», − написал лже-патриарх Святослав.

В своем послании униатский лже-патриарх также напомнил, что 21 год назад члены Исследовательской группы Киевской «Церкви» посетили Фанар. «Могу заверить Вас в том, что тот же дух экуменической толерантности и искренности, который Вы увидели тогда у духовенства Украинской греко-католической церкви, сохраняется и сегодня. Однако есть вопрос, который я хотел бы предложить Собору для изучения − обсудить возможность внедрения общих планов относительно истории, для «очищения памяти и исцеления ран прошлого», − написал Святослав Шевчук.[13].

12. Америка и Критский лже-собор

После вмешательства Государственного департамента США «согласились» и отправили своих представителей на лже-собор два Патриархата в Восточной Европе (Сербский Патриархат и …). Как известно, при начале Собора наблюдался сильный резонанс в связи с отсутствием [четырех] патриархатов, что существенно испортило «романтический ореол» лже-собора. Однако, в результате вмешательства Госдепа США некоторых противников собора удалось «уговорить», и на лже-собор были отправлены представители двух Патриархатов Восточной Европы. Причины, побудившие их участвовать в лже-соборе не являются тайной. Имеется соответствующий документ, подтверждающий это вмешательство со стороны Соединенных Штатов, которые очень поддерживают Вселенский Патриархат, как видно из всего вышеизложенного[14].

В Критском лже-соборе были задействованы агенты западных разведывательных служб (т.е. шпионы), с целью еще больше увеличить разделение и разногласия среди православных, а также использовать лже-собор для проведения решений, которые не согласуются с православной системой ценностей. Таким образом, они нанесли удар по единству православного мира. Американские агенты находились на Крите, чтобы установить полный контроль над всем происходящим на лже-соборе. Некоторые Православные Поместные Церкви находились под контролем «западных элит». По сути, шла речь о поддержке американского внешнеполитического курса[15].

Общей организацией лже-собора не занимались ни греки, ни представители Константинопольского патриархата, а граждане США и американцы греческого происхождения. Сильное влияние США было заметно на всех уровнях и во всех деталях лже-собора: даже аккредитационные карты журналистов и других членов делегаций напоминали удостоверения агентов ФБР из американского кино[16]

Были приняты строжайшие меры безопасности «по типу ЦРУ»: через металлоискатель заставили пройти даже архиереев (чтобы проверить, нет ли у них оружия?) при входе в Академию Крита, эту цитадель экуменизма. На всем о. Крит были приняты «драконовы» меры безопасности. Береговая охрана, спецназ – все были на ногах для охраны Предстоятелей. Особенно отличились вездесущие «секьюрити» греко-американских спецслужб, которые выполняли свою миссию с таким «рвением», что не позволяли журналистам подходить даже к храмам, если у них не было специальной лицензии. А если и позволяли – то всего лишь на несколько секунд[17].

Наглядным подтверждением полнейшего американского контроля над Критским лже-собором стало участие г-жи Элизабет Продрому в качестве главного представителя прессы на лже-соборе. Безусловно, имя доктора Элизабет Продрому трудно назвать неизвестным или маловажным. В ее исключительно богатой научной биографии выделяются следующие факты: будучи доцентом кафедры международных отношений Бостонского университета и приглашенным профессором кафедры разрешения конфликтов в Школе права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса, она также сотрудничает с Центром европейских исследований (CES) Гарвардского университета, где возглавляет Исследовательскую группу по Восточному Средиземноморью и Европе. Ее ученые звания позволяют ей участвовать (обратите на это внимание) в ответственных правительственных комитетах по планированию политики США: с 2004 по 2012 гг. она была вице-президентом Комиссии США по международным религиозным свободам при американском парламенте, а в 2011 году получила повышение до члена компетентной рабочей группы Государственного департамента США по вопросам религии и внешней политики. Она считается специалистом по вопросам Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы и сотрудничала в качестве члена Совета национальной безопасности США с Министерством обороны, Информационной службой Министерства обороны (ИСМО), Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), НАТО, Организацией Объединенных Наций, министерствами и неправительственными организациями различных европейских стран. Наконец, она была назначена старшим дипломатом (Senior Diplomat).

Де-факто, статус доктора Продрому следует рассматривать в контексте силовых структур США. Ее академический потенциал лишь дополняет другие, пожалуй, основные ее характеристики: особенно это касается ее сотрудничества со службами безопасности США, которые называют «государством в государстве».

Особая роль Элизабет Продрому в политике США, несомненно, ставит ее в положение уполномоченного представителя этой сверхдержавы на Критском лже-соборе. Ее доклад по отдельным вопросам, сочетание которых, по сути, и составляет основное содержание или, другими словами, «ядро» экуменизма, оставляя за богословами их детальную разработку, с одной стороны, ясно указывает на то, что США признают первостепенное значение этого лже-собора, а, с другой стороны, − на их стремление контролировать его результаты и, как следствие, установить контроль над Православием. Взаимосвязь внешних, чисто политических агентов, явно служащих «новому мировому порядку» в лице доктора Элизабет Продрому, и экуменических агентов Фанара привела к нарушениям, несовместимым с Православием[18].

 

13. Признаки этнофилетизма у Критского лже-собора

Фанариоты[19] обвиняют в этнофилетизме четыре Поместные Православные Церкви, которые не участвовали в лже-соборе, хотя взгляды и высказывания последних ясно показывают, что они отсутствовали по богословским и организационным причинам, о чем свидетельствуют и решения их Архиерейских соборов. Напротив, можно найти признаки этнофилетизма в том, что грекоязычное руководство многих Поместных Церквей совершенно неоправданно поддержало сомнительные позиции Вселенского Патриарха и его отклонения от веры. Такая поддержке Вселенского Патриарха является неоправданной с точки зрения богословия.

14. Ватикан и Критский лже-собор

15.06.2017 года католическая иерархия Греции послала Патриарху Варфоломею письмо с поздравлениями по поводу Критского лже-собора. В этом письме было написано: «Мы считаем благословением для всей Церкви Христовой, а также историческим и многообещающим событием для всего человечества созыв Святого и Великого Собора Православных Церквей, который начинают свою работу в ближайшие дни на прославленном апостольскими деяниями великом острове Крите. Мы молитвенно сопровождаем членов Священного Синода Элладской Католической Церкви и ее верующих. Мы просим Спасителя Христа, чтобы Он ниспослал в «горницу» нашего времени, расположенную в Православной Академии на Крите, Святого Духа, который «весь собирает Собор церковный». Да снизойдет Он обильно и щедро, освящая разум и сердце Святых Предстоятелей и всех отцов, участвующих в этом Всеправославном Святом Соборе ради духовного блага всего христианства. Мы желаем всяческих успехов в работе Всеправославного Святого Собора, проводимого в Духе Святом, и питаем благую надежду, что он будет проводиться с достойным восхищения соработничеством и единодушием, чтобы общее Послание Собора было «радостью и надеждой» для всего современного христианского мира. Просим Вас передать этому Священному Собранию заверение в нашей молитве, нашем уважении и нашей любви во Христе, которой и подобает «соединить нас» со всеми братьями во Христе»[20].

Ватикан одобрил и положительно оценил Послание Критского лже-собора. В частности, в ежемесячной газете «Кафолики», официальном печатном органе греческих униатов, в выпуске от 30-го июня 2016 года (период 2, № 179), на первой странице была опубликована большая статья на шесть столбцов, озаглавленная «ПОСЛАНИЕ Святого и Великого Собора Православной Церкви». Кроме того, в нижней части первой страницы, тоже на первых газетных полосах, было размещено вышеприведенное приветственное послание «Священного Синода католической иерархии Греции»[21].

«Всеправославный собор имеет большое значение для всего христианского мира, поскольку он укрепляет единство Церкви вокруг веры, вокруг Евангелия во всех христианских учениях, на благо всех христиан», − сказал в своем интервью Адриано Роккакки (Adriano Roccucci), профессор истории в Университете «Roma Tre» и Генеральный секретарь Общины святого Эгидия. Далее он отметил: «Когда такая значительная часть христиан находит в себе силу говорить единогласно, ее голос достигает много разных стран, религий и культур всего человечества»[22].

Ересиарх «папа» Франциск пожелал поприветствовать начало лже-собора публикацией в Twitter. В частности, на своей странице в Twitter «Папа» написал: «Давайте объединим наши молитвы за Святой и Великий Собор Православной Церкви, который начинается сегодня на Крите, с нашими православными братьями»[23].

В папских СМИ упоминается, что работа лже-собора началась с «сердечной благодарности» Вселенского Патриарха Варфоломея ересиарху Папе Франциску за его молитву с верующими, собравшимися на площади Святого Петра[24].

Кардинал Курт Кох, который присутствовал на Критском соборе, считает возможным, чтобы в будущем за одним столом сидели представители Православной и Католической Церкви. Вместе с другими инославными наблюдателями на лже-соборе он подчеркнул, что «такой Собор сблизил бы две наши Церкви, преодолевая разногласия и в то же самое время налаживая новые формы отношений между Папой и Православной Церковью. Хотелось бы, чтобы в будущем за одним столом сидели представители Католической и Православной Церкви», − это слова кардинала и представителя ересиарха «Папы» Франциска Курта Коха вскоре после встречи делегации иерархов с губернатором острова Крит Ставросом Арнаутаки. Кардинал отметил, что «такой Собор, как этот, происходящий в Колимбари, показал бы много общего между католицизмом и православием»[25].

Ересиарх папа Франциск, восхваляя результаты лже-собора, охарактеризовал его как «шаг вперед». Во время полета, возвращаясь из Армении, понтифик, упоминая лже-собор, сказал: «Это шаг вперед… Я думаю, что результат был положительным». Во время интервью газете «La Stampa» он уточнил, что «это был шаг вперед, хотя и не на 100%». При этом, Папа отметил, что первый шаг все равно очень важен. «Возьмем, к примеру, детей, − сказал он. − Сначала они ползают, как кошки, а потом начинают ходить. Сам тот факт, что Церкви провели встречу, чтобы посмотреть друг другу в глаза, вместе помолиться и поговорить, очень позитивен, и я благодарен за это Господу. В конце концов, он выразил надежду на то, что «на следующей встрече будет больше присутствующих»[26].

15. Монофизиты и Критский лже-собор

В церковных средствах массовой информации монофизитов был принижен авторитет Критского лже-собора: отмечалось, что он не может быть назван «Всеправославным», поскольку в нем не участвовали и так называемые «Восточные Православные Церкви», т.е. «Коптская Православная Церковь», «Эфиопская Православная Церковь» (Ethiopian Orthodox Tewahedo Church), «Эритрейская православная церковь», «Сирийская Православная Церковь», «Армянская Апостольская Церковь» и «Маланкарская православная церковь (сиро-православная)». Вместе они составляют около 84 миллионов верующих и являются одними из древнейших в мире. «Нельзя ожидать от этого Собора многого, но мы верим в силу Святого Духа, который может руководить нами на любом уровне, − сказал д-р К. М. Джордж (K.M. George), «священнослужитель» так называемой «Сиро-православной Маланкарской церкви» в Индии. Кроме того, он настаивал на том, что «Критский Собор нельзя сравнивать со Вторым Ватиканским Собором Римо-католической Церкви, потому что каждая Православная Церковь независима, и в этих церквях есть силы, которые могут противостоять решениям Собора». Он подчеркнул, что «собор, называемый Святым и Великим Собором, фактически отделяет Восточные Православные Церкви в отдельную семью».

Очень важно его мнение по поводу принятия (рецепции) решений лже-собора полнотой Православной Церкви. Он выразил сомнение относительно того, будут ли они приняты. «Если радикальные группы не будут удовлетворены предложениями Собора, то он не будет успешным в какой-то степени, по причине процедуры, называемой «рецепция». Собор может принять решение, но процесс рецепции также очень важен. Поместные церкви, приходы, национальные церкви и монашествующие должны будут принять решения Собора; это может занять некоторое время и потребовать стратегических пастырских действий».

Наконец, он предложил провести новый Собор всех христианских церквей, с участием Православной и Восточных Церквей, утверждая, что христианским церквям во всем мире придется принять новую модель. По его словам, у Папы Франциска «есть уникальное видение этого вопроса, несмотря на то, что некоторые люди считают такую точку зрения слишком идеалистической»[27].

16. Раскольники и Критский лже-собор

Даже раскольники поддержали Критский лже-собор. «Мы принимаем документы, которые были одобрены Святым и Великим Собором», − сказал в своем послании Критскому лже-собору раскольничий «Патриарх» Киевский Филарет. Киевский «Патриарх», которого не признает ни одна другая официальная Церковь, сражался против Москвы и пел дифирамбы Вселенскому Патриарху Варфоломею. Он отметил, что «Святой и Великий Собор Православной Церкви на о. Крит создал прецедент и механизм выявления соборности в рамках не одной Поместной Церкви или нескольких Церквей, как было на протяжении многих веков, но во Всеправославном измерении», и сказал, что «через этот механизм, в наше время подтверждено особое служение Вселенского Патриарха не только как первого среди иерархов Православных Церквей, но и как председателя Всеправославного Собора». По поводу своего отсутствия он выразился так: «Киевский Патриархат весьма чувствительно отнесся к тому, что его не пригласили участвовать или отправить своих представителей на Собор, потому что вопрос о признании автокефалии Украинской Церкви другими Поместными Церквами все равно должен быть рассмотрен. Однако, Киевский Патриархат с доверием и любовью относится к Матери Церкви Константинопольской и другим единомысленным с ней Поместным Православным Церквям, и считает вопросы, согласованные на Соборе, совершенно ясными и очевидными для Православной Церкви. Позиция и ответ Киевского Патриархата Святому и Великому Собору Православной Церкви относительно его решений будут официально утверждены на следующем заседании Священного Синода УПЦ КП, но уже сегодня мы можем подтвердить, что относимся к ним положительно и принимаем документы, утвержденные на Соборе»[28].

17. Участие женщин в Критском лже-соборе

Помимо участия в Критском лже-соборе д-ра Элизабет Продрому, о которой мы упоминали выше, там участвовала и другая женщина – иорданский профессор Вафа Гуссус (Wafa Goussous). Г-жа Вафа Гуссус с 2007 года руководит инициативой по установлению мира на Ближнем Востоке и по защите христиан и беженцев, по рекомендации Патриарха Иерусалимского Феофила, а также Патриархов Александрийского, Антиохийского и Архиепископа Кипрского. «Это самый важный момент в моей жизни. Православные женщины тоже будут здесь», − сказала она корреспонденту газеты «Вима». Г-жа Вафа Гуссус – преподаватель английской литературы, уроженка Аравийского полуострова, которая была в числе других лиц, сопровождавших патриарха Иерусалимского Феофила на лже-соборе. Эта 43-летняя иорданка присутствовала и наблюдала за всеми заседаниями, кроме Собраний Предстоятелей Православных Церквей. «Святой и Великий Собор – это величайший момент для всех православных. Для меня это самый важный момент в моей жизни. Это историческое событие. Каждый час и каждая минута грандиозны и имеют историческое значение, отличаются особой важностью. Решение о присутствии женщин было принято на Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей, которое состоялось в январе в Женеве. И это очень важное начинание, − сказала она. − С 2003 года я работаю в Совете христианских церквей Ближнего Востока. В 2007 году Патриарх Феофил был избран председателем Совета Церквей Ближнего Востока (с участием всех христианских церквей), и вместе с патриархом Александрийским и Антиохийским, а также архиепископом Кипрским они положили начало инициативе, руководителем которой я являюсь. Ее цель – это установление мира на Ближнем Востоке, а также защита христиан и беженцевЭто действительно невероятно. Он назначил меня и доверил мне очень ответственную должность, целью которой является мир и продолжение христианского присутствия в регионе. На Великом Соборе в моем лице присутствуют и христиане арабского происхождения. Христиане Среднего Востока жили на этой земле испокон веков. Мы находились на этой территории ранее всех остальных, но, к сожалению, сегодня нас изгоняют отсюда. Христос был крещен в реке Иордане. Все христиане Среднего Востока гордятся, что я здесь присутствую. Это значит, что на Святом и Великом Соборе присутствуют и христиане с Аравийского полуострова, − отметила она. − Для Христа мужчины и женщины одинаковы. Это указано и в документах Святого и Великого Собора. Наше присутствие на Крите было принципиально важно. И мы, женщины Ближнего Востока, всегда участвуем в приходских советах, работаем на административных должностях, помогаем собирать средства для бедных. Это имеет особое значение», − подчеркнула она в завершение[29].

18. Обмирщение и Критский лже-собор

К сожалению, некоторые из участников лже-собора не соблюдали основное условие монашеской жизни − личный аскетический подвиг, но, показав совершенное обмирщение, последовали по «широкому пути»: приятное времяпрепровождение, пребывание в роскошных отелях, путешествие на роскошных автомобилях, отмена поста и его замена многоядением и чревоугодием, а также организация заседаний на эксклюзивных туристических курортах по всему миру.

Отели, где жили представители Поместных Православных Церквей, которые приехали на Критский лже-собор, отличались величайшей роскошью, номера стоили сотни евро за ночь, и они не имели ничего общего со смирением и бедностью[30].

После окончания работы лже-собора, проходившего в местечке Колимбари на Крите, Предстоятели Автокефальных Церквей, иерархи и другие приглашенные отправились в крепость Фиркас в г. Ханья, где состоялся ужин при луне, в сопровождении многочисленной охраны, обеспечивающей высочайший уровень безопасности. 600 или более гостей отведали критское меню в специально оборудованном месте, которое содержало вкусные и разнообразные блюда с разных уголков Крита. Ужин в крепости Фиркас был подарком греко-американского ордена Святого Андрея, а составляла меню на ужин для участников лже-собора компания Five Star catering и шеф-повар Джордж Магларас[31].

В рамках лже-собора, 21.06.2016 года в каменном театре «Нопигия» состоялся концерт под названием «Церкви как небеса», посвященный Микису Теодоракису. Отрывки из знаменитого «Аксион Эсти» (Достойно есть) Одиссеаса Элитиса и Микиса Теодоракиса прозвучали в исполнении солистов: Марии Фарандури, Димитриоса Кавакоса, Татьяны Папагеоргиу, под аккомпанемент фортепиано и в сопровождении хора. В рамках мероприятия на высоком профессиональном уровне выступил Критский народный ансамбль «Омилос Вракофорон Критис», школа Гьянниса и Хари Кумби. Концерты был почтен присутствием Предстоятелей и иерархов Поместных Православных Церквей, которые участвовали в лже-соборе, а Микис Теодоракис, который не смог приехать лично, послал приветственное сообщение лжесобору, выражая благодарность за оказанную ему честь[32].

19. Экономический скандал Критского лже-собора

Год спустя после лже-собора его организаторы все еще не оплатили непогашенные счета и должны миллионы евро за поездки, меры безопасности, освещение в телевизионных сетях, питание, а также за поселение в отелях сотрудников и добровольцев[33].

20. Решения недействительны

Таким образом, после всех открывшихся фактов, которые были упомянуты выше, разве может быть принят этот лже-собор полнотой церковной? Не может быть и речи о том, чтобы были приняты экуменические решения этого лже-собора. Тем более, что и сам этот лже-собор нарушил регламент своей работы, который был принят на собрании Предстоятелей в январе 2016 года, и согласно которому решения «собора» являются недействительным в том случае, если их не подпишет хотя бы одна каноническая Поместная Православная Церковь. Поэтому, так называемый «собор» был записан в сознании полноты церковной и в анналах современной истории Церкви, как разбойничий, еретический и экуменический. Сколько бы конференций и съездов ни проводили экуменисты, таких как, например, крупная Межправославная богословская конференция, которая состоится в Салониках в апреле 2018 года с целью максимальной популяризации решений этого Собора, чтобы его решения были приняты православными верующими (об этом сообщил Вселенский Патриарх Варфоломей во время своего визита в Афинскую митрополию в начале июня),[34] и сколько бы текстов и книг ни писали о нем экуменисты, результат будет прямо противоположным.

21. Всеправославное соборное осуждение Критского лже-собора

После всего вышесказанного, мы считаем крайне необходимым, чтобы Поместные Православные Церкви, включая тех, кто не принимал участие в лже-соборе (Православные Церкви Болгарии, Грузии, России, Антиохии), созвали новый Всеправославный собор, чтобы:

а) осудить так называемый Критский «собор» как разбойничий, еретический и экуменический;

б) отвергнуть принятые им документы как еретические, особенно документ об отношениях с инославными;

в) осудить организаторов, главных действующих лиц, участников, подписавших и принявших его еретические документы;

г) осудить межхристианский и межрелигиозный синкретический экуменизм как всеересь;

д) принять решение о выходе всех Поместных Православных Церквей из так называемого «Всемирного совета церквей», точнее, «ересей»;

е) прекратить всякое общение православных с иноверцами и еретиками;

ж) выйти из бесплодного диалога православных с еретиками всяких мастей.

Да сподобит нас Святой Триединый Бог дожить до всеправославного соборного осуждения Критского лже-собора!

 


[1] О присутствии папистов и монофизитов на Божественной литургии, которую служил Митрополит Пергамский Иоанн (Зизюлас) в воскресенье Пятидесятницы 20.06.2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_110.html

[2] Архиепископ Кипра подписывается за других иерархов без их согласия, 27.07.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/arthra/item/85742, Путаница с подписями Архиепископа Кипра от имени других иерархов, 3.08.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/arthra/item/86080

[3] Иез. 22, 26

[4] ПРОТ. АНАСТАСИЙ ГОЦОПУЛОС «Простые мысли с болью и тревогой… Иерия (754) — Никея (787) – Константинополь (2016), 11-10-2015, http://aktines.blogspot.gr/2015/10/754-787-2016.html

[5] https://www.holycouncil.org/-/rest-of-christian-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR

[6] Окружное послание Святого и Великого Собора Православной Церкви (Крит, 2016 г.), http://sobor2016.rublev.com/novosti/opublikovano_okruzhnoe_poslanie_svyatogo_i_velikogo_sobora_pravoslavnoy_tserkvi/

[7] См. ПРОТОПРЕСВИТЕР ПЕТР ХИРС, Экклезиологический обзор II Ватиканского собора, православное исследование Крещения и Церкви согласно Постановлению об экуменизме, изд-во «Uncut Mountain Press», Петрокераса, Салоники, 2014.

[8] Ин. 17, 17-21

[9] Священный «порыв» Патриарха Александрийского Феодора! 20.06.2016, http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/8965-iero-jespasma-tou-patriarxi-alejandreias-theodorou

[10] ШОКИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: Архиерей попросил на Критском соборе, чтобы анти-экуменисты характеризовались «еретиками»!!!! 21.02.2017, https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/blog-post_674.htmlhttps://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/11/blog-post_24.html

[11]  АНАСТАСИЙ, Архиепископ Тиранский и всея Албании, Инаугурационное заседание Святого и Великого Собора19.06.2016, https://www.holycouncil.org/-/opening-archbishop-anastasios

[12] ГЕОРГИЙ Н. ПАПАФАНАСОПУЛОС. Проблемы, вызванные униатскими действиями, 29.08.2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog-post_782.html

[13] Там же. О чем говорится в посланиях патриарха Варфоломея и предстоятеля украинских униатов, 30.08.2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog-post_626.html

[14] Православное вмешательство американского Госдепа, 28.06.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/84289

[15] «Россия мечет громы и молнии против Варфоломея»; «Он промолчал, когда Святая София была превращена в мечеть»; «Агенты США на Крите»; «11 причин, почему не должен проводиться Всеправославный Собор», 15.06.2016, https://katanixis.blogspot.gr/2016/06/blog-post_829.htmlhttp://www.pentapostagma.gr

[16] Что происходило за кулисами Святого и Великого Собора (часть 1), 17.06.2016, http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8911-mikra-kai-paraskiniaka-apo-tin-agia-kai-megali-sunodo-meros-a

[17] Когда «друзья» указывают на ошибки, 23.06.2016, http://www.romfea.gr/diafora/9025-otan-kai-oi-filoi-episimainoun-ta-lathi

[18] МОНАХ ЕПИФАНИЙ КАПСАЛИОТИС, ЦРУ руководит Критским собором? http://orthodoxostypos.gr/h-cia-καθοδηγει-την-συνοδον-τησ-κρητησ/

[19] В Фанаре находится патриаршая резиденция Вселенского патриарха, — прим. пер.

[20] Поздравительное послание Католической иерархии Греции Святому и Великому Собору Православной Церкви, 17.06.2016, http://episkopisyrou.gr/efchitiria-epistoli-tis-katholikis-ierarchias-tis-ellados-pros-tin-agia-megali-sinodo-tis-orthodoxias/

[21] ГЕОРГИЙ Н. ПАПАТАНАСОПУЛОС, Ватикан приветствует Критский собор! 25.07.2016, https://katanixis.blogspot.gr/2016/07/blog-post_511.html

[22] Голос Ватикана о Всеправославном соборе: важно для всех христиан. – Что сказать о тех, кто остался… взаперти, 16.06.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/83626

[23] Сообщение Папы в Twitter, 19.06.2016, http://www.amen.gr/article/to-tweet-tou-papa-gia-tin-agia-kai-megali-synodo)

[24] Благодарность Вселенского Патриарха Папе Франциску за молитву, 20.06.2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_191.html

[25] Открыта возможность для Собора с участием православных и католиков, 23.06.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/arxeio/item/84059-ανοιχτό-το-ενδεχόμενο-για-σύνοδο-ορθοδόξων-καθολικών

[26] «Когда папа говорит о всеправославном соборе, что это был «шаг вперед», стоит побеспокоиться о том, что может ожидать нас впереди… 27.06.2016 http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/84234

[27] Давайте радоваться… наблюдателям! Собор – не Всеправославный, говорят монофизиты. — Что говорят о Святой Горе, 20.06.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/83825

[28] Дифирамбы раскольника Филарета Варфоломею и «громы и молнии» против Москвы — Мы принимаем документы Всеправославного Собора, 6.07.2017, http://www.vimaorthodoxias.gr/patriarcheia/item/84715

[29] ГУССУС: «Женщины начинают участвовать во Всеправославных соборах», 25.06.2016, http://www.amen.gr/article/goussous-einai-mia-arxi-i-symmetoxi-gynaikon-stin-panorthodoksihttp://www.tovima.gr/society/article/?aid=810430

[30] Что происходило за кулисами Святого и Великого Собора (часть 1), 17.06.2016, http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8911-mikra-kai-paraskiniaka-apo-tin-agia-kai-megali-sunodo-meros-a

[31] Ужин для гурманов, которым насладились Предстоятели Православных Церквей (ФОТО), 27.06.2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/patriarcheia/item/84269-το-γκουρμέ-δείπνο-που-απόλαυσαν-οι-προκαθήμενοι-των-ορθοδόξων-εκκλησιών-φωτο

[32] Концерт в честь Микиса Теодоракиса с Марией Фарантури на Святом и Великом Соборе, 29.06.2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_764.html

[33] «Джамба мангес» на Всеправославном соборе. Невероятно! Покинули большие празднества… ради пятизвездочной фиесты на Крите, еженедельная газета «Православная правда», 24.05.2017, вып. № 94, стр. 1, 11.

[34] Теплая встреча Архиепископа со Вселенским Патриархом (ФОТО), 06.06.2017, http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15239-thermi-sunantisi-arxiepiskopou-me-oikoumeniko-patriarxi-foto