О. АНГЕЛОС АНГЕЛОПУЛОС: ПОСЛЕ УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛИИ Π. ἌΓΓΕΛΟΣ ἈΓΓΕΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ : ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΟΥ̓ΚΡΑΝΙΚΉ ΑΥ̓ΤΟΚΕΦΑΛΊΑ

О. Ангелос Ангелопулос: После Украинской Автокефалии

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Μετά τήν Οὐκρανική Αὐτοκεφαλία

 

Пирей, 11.01.2019

Ἐν Πειραιεῖ 11-1-2019

ПОСЛЕ УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛИИ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ

 

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Прот. Ангелос Ангелакопулос

 

Полное церковное общение экуменистов и раскольников и его последствия

Ἡ πλήρης ἐκκλησιαστική κοινωνία Οἰκουμενιστῶν καί Σχισματικῶν καί οἱ συνέπειές της

Предоставление автокефалии Патриархом Варфоломеем и иже с ним украинским раскольникам, возглавляемым лжемитрополитом «Киевским и всея Украины» Епифанием, признание действительности крещения, священства, благодати, апостольского преемства и таинств у этих раскольников, совместная молитва с ними, совместное служение литургии и общая Чаша для экуменистов Фанара и украинских раскольников, а также преподаяние Честного Тела и Крови Христовых униатскому президенту Украины Петру Порошенко патриархом Варфоломеем – это удар по святому Православию.

Священное Предание Православной Церкви, как оно сформулировано в 13-м священном правиле Двукратного Собора [1], всегда осознавало ересь и раскол как страшные и тлетворные средства, с помощью которых враг нашего спасения диавол через свои орудия старается разделить Тело Христово для того, чтобы тщетным и напрасным соделать спасение человека. Это, к сожалению, произошло в Фанаре в день Богоявления 2019 г. Экуменисты Фанара и раскольники Украины разделили Тело Христово, разодрали нешвенный хитон Его, тем самым вызывая огромный раскол в Православной Церкви. Экуменизм и раскол объединились друг с другом и со всей яростью устремились против Православия.

Полное церковное общение Патриарха Варфоломея с лишенными общения и достойными осуждения украинскими раскольниками поставило и его вне церковного общения, поскольку кроме всеереси экуменизма, они (т. е. экуменисты Фанара) ещё и соединились с украинскими раскольниками. То есть, теперь, к сожалению, существует двойной раскол: а) раскол веры и б) раскол юрисдикционный. В данном случае вступает в силу 2-е священное правило Антиохийского поместного собора [2], пренебрегаемое экуменистами: «[Аще же кто из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или кто-либо из клира] окажется сообщающимся с отлученными от общения: да будет и сам вне общения церковного», с которым согласны и иные правила. Следовательно, тот, кто вступает в церковное общение, поминает, совместно совершает литургию и имеет общую чашу с Патриархом Варфоломеем, лжемитрополитом Епифанием и иже с ним, поставляет также и себя в положение вне церковного общения.

Недавние действия двух митрополитов, которые без всеправославного решения, без решения Архиерейского собора Элладской Церкви и в нарушение церковного порядка стали поминать через диакона, в соответствии с Диптихом, раскольничьего лжемитрополита Епифания [3], поставили их под суд вышеназванных священных канонов, если только они не покаются и не станут действовать в канонических рамках Церкви.

Наиболее подходящим выходом из сложившейся трагической ситуации является созыв Всеправославного Собора. Однако же вплоть до его созыва важно защищать, отстаивать и поддерживать канонического Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Священный Синод канонической Православной Украинской Церкви, а также отвергнуть признание раскольничьего лжемитрополита Епифания в качестве «Митрополита Киевского и всея Украины» и новой автокефальной лжецеркви в качестве канонической церкви Украины. Предстоятелям Поместных Православных Церквей не следует посылать к Епифанию мирных грамот, включать имя Епифания в Диптихи и сослужить с Епифанием, с его окружением и с теми, кто его признал.

Что же скрывается за созданием новых патриарших автокефальных лжецерквей?

Создание и признание Вселенским Патриархом новой раскольничьей автокефальной лжецеркви открывает кожаный мех Эола[1] для создания и других новых автокефальных лжецерквей, таких как Черногорская, Македонская (г. Скопье) и др. Одной из причин (помимо геополитических) для создания таких новых патриарших лжецерквей, как мы считаем, является стремление Фанара приобрести большее число верующих за счет таких Церквей и тем самым чисто арифметически получить превосходство над Москвой при уже существующем между ними противостоянии и конфликте.

Другая причина, как мы полагаем, состоит в том, что впоследствии состоится официальное и соборное признание первенства власти Вселенского Патриарха, как первого без равных, на Востоке. Согласно совсем недавно открывшейся тактике Фанара, Вселенская Патриархия будет пополняться за счет неканоничного и незаконного создания новых автокефальных лжецерквей в юрисдикциях Поместных Православных Церквей, которые не признают его абсолютную власть. Эти лжецеркви будут в одностороннем порядке признаны Вселенской Патриархией, и тем самым будет пересматриваться статус каждой канонической Поместной Православной Церкви. Предстоятели этих новых лжецерквей должны будут принять тот факт, что они находятся под Вселенским Патриархом, и должны будут признать его первенство власти. Таким образом Вселенский Патриарх сможет добиться господства над предстоятелями всех Поместных Православных Церквей, которые и сами будут себя считать ниже Вселенского Патриарха и признают первенство его власти. В результате, Вселенскому Патриарху будет достаточно легко созвать следующий «Святой и Великий Собор» Православной Церкви, где станет возможным юридически и единогласно узаконить первенство Вселенского Патриарха (первого без равных – primus sine paribus).

В этой перспективе становится ясно, что не было ничего случайного в том, что между иерархами Вселенской кафедры, которые сослужили Патриарху Варфоломею и лжемитрополиту Епифанию в день Богоявления в 2019 г. на Фанаре, были митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас [4], который, как известно, является теоретиком идеи первенства, и митрополит Прусский Элпидофор, который первым изложил ересь о том, что Вселенский Патриарх является «первым без равных» [5], искажая православную триадологию. Нам также не следует упускать из виду тот факт, что Преосвященный митрополит Прусский в рамках 8-й экуменической Международной Конференции по «Православному богословию» на тему «Святой и Великий Собор Православной Церкви: Православное богословие в 21 веке» [6], проходившей на богословском факультете Фессалоникийского университета им. Аристотеля с 21 по 25 мая 2018 года, выступил с докладом под названием: «Следующий Святой и Великий Собор (тематика – проблемы)» [7], где представил план следующего «Святого и Великого Собора».