КРИТЕРИЙ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ ΤΌ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗ͂Σ ὈΡΘΟΔΌΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ МИТРОПОЛИТ НАВПАКТСКИЙ И СВ. ВЛАСИЯ ИЕРОФЕЙ ΤΟΥ͂ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ ΝΑΥΠΆΚΤΟΥ ΚΑΊ ἉΓΊΟΥ ΒΛΑΣΊΟΥ Κ. ἹΕΡΟΘΈΟΥ

Критерий Православного богословияΤό κριτήριο τῆς Ὀρθοδόξου ΘεολογίαςΑποτέλεσμα εικόνας για Ναυπάκτου Ιερόθεος

Митрополит Навпактский и св. Власия Иерофей

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

В последнее время мне пришлось прочесть статьи академических богословов, которые преподают на разных Богословских Школах и Факультетах, как за рубежом, так и у нас, и которые учат по церковным вопросам: и о том, что такое Церковь, о том отождествляются ли харизматические границы с каноническими, о том, существуют ли «Церкви» вне Единой Церкви.

Я понял, что ими совершаются две основные ошибки. Первая заключается в том, что они смешивают существование некоторых христиан вне Православной Церкви, которые молятся и ищут Бога, с рамками инославных Конфессий, к которым они принадлежат. То есть, существуют разные христиане, которые принадлежат  к христианским конфессиям и выделяются любовью к Богу, обладают чувством покаяния, изучают Священное Писание, молятся, и в целом ищут своего спасения. Точно также, как существуют православные христиане, которые не живут по заповедям Божиим и согласно традиции Церкви. Бог, на самом деле, обладает  полным право спасть  и тех людей, которые находятся вне Православной Церкви, точно также как и осудить православных христиан, которые не живут согласно Его заповедям.

Но, когда мы говорим о различиях между Православной Церковью и разными инославными конфессиями, и что инославные конфессии уклонились от Православного учения,  то есть о том, как оно было изложено и сформулировано Отцами на Вселенских Соборах, то мы мыслим это на догматическом уровне, изучаем различные догматы, которые оказали влияние на нравственность людей. Мы не исключаем того, что в этих конфессиях могут быть христиане, которые стремятся жить по Евангелию и ищут Бога, посему соответственным будет и суд Божий.

Православная Церковь это Тело Христово, а ее члены спасаются, когда они живут православно, когда имеют православие и православную жизнь. Христос спасает людей через Церковь и в Церкви. Однако, этого не происходит в инославных группах и общинах, которые не спасают своих членов. Отец Иоанн Романидис писал: «Вне Церкви не существует спасения. Христос приносит спасительную благодать всем людям. Но когда кто-то спасется вне видимой Церкви, то это означает, что Христос Сам сапасает этого человека. Если же он является членом инославой общины, тогда он спасается потому, что его спасает Христос, а не «Ветвь», к которой он принадлежит».

Вторая ошибка заключается в том, что некоторые из академических богословов, когда они пишут на церковные темы, и преимущественно о том что такое Церковь, и кто является ее членом, они ссылаются обыкновенно на более ранних академических богословов, которые, хотя и достигали предположительно облика благочестивого христианина и хорошего ученого, но переходили за рамки текстов Святых Отцов и Соборных Определений.

Крайне важным является то, что наша Православная вера опирается и основывается не на университетских исследованиях и ученых, или она не определяется нашими академческими преподавателями, пусть даже и весьма благочестивыми, но она основывается на Святых Отцах и, естественно, на Соборных документах Вселенских Соборов. Мы, епископы, когда нас рукополагают во епископы, даем Исповедание нашей веры на решениях Вселенских Соборов, а не на наших дипломах и ученых степенях, которые мы получили в Богословских Школах и факультетах, в которых нас обучают академические богословы, подверженные различным влияниям.

Безусловно, ученая степень, диплом являются условием  для того, чтобы кого-то из нас внести в список избираемых епископов, но мы им не даем нашего исповедание веры.

Весьма важным является то, что епископ еще прежде своей хиротонии должен прочесть исповедание веры, а это исповедание по причине якобы нехватки времени сегодня не читается, исповедание которым епископ анафематствует и конкретных еретиков поименно и всех еретиков.

Таким образом, мы, епископы призываемся к тому, чтобы исповедовать веру, чтобы ее проповедовать, пасти христово стадо «сообразно богословию святых богоносных Отцов и благочестивому Церковному сознанию», а не на основании учения какого бы то ни было профессора богословия, который пишет свое собственное «богословие». Деяния Вселенских Соборов являются основой Православного догматического учения, как оно вкратце представлено и изложено в «Синодике Православия».

Это и есть Православная вера. Это и есть критерий Православного богословия, в нем мы преподаем веру и наше исповедание. А это следует подчеркнуть, потому что некоторые академические преподаватели, о которых мы знаем как о достигших такого положения в науке богословия благодаря отдельным и направлеямым кем-то заметкам и ссылкам, которые они делают в различных текстах документов, сознательно или  же нет, и они вводят в заблуждение читателей, или, по крайней мере, они выказывают свою богословскую несостоятельность и незнание святоотеческих текстов.

Какой-то клирик не может писать книги с антиправославными воззрениями, якобы в качестве ученого, который подвергся влиянию инославных богословов. Речь в данном случае идет о том, что у него есть академические научные разработки, и он одновременно должен говорить якобы православно, как священник, в своих проповедях, обращенных к православной пастве!

Он не может делать разрыв между научным и православным богословием, или же себя вести как ученый, который по  своим взглядам отличается от Отцов Церкви, и продолжает богословскую дискуссию, которая отвергает Вселенские Соборы и в отношении природы, и о личности, и о воле, а при этом он говорит как православный епископ!

Следовательно, критерий Православного богословия это решения Вселенских Соборов и «Синодик Православия», а вовсе не то, что пишут академические преподаватели, пусть даже и благочестивые, если таковые есть.